Общи условия ⋆ Кехлибарено герданче

Общи условия

Добре дошли на страницата на Стайл нет ООД.

Стайл нет ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище:
гр. София, пк.1700,
ЕИК: 201812184

Преди да започнете да използвате нашата страница моля да се запознаете с Общите
условия на Стайл нет ООД.
Посочените по-долу дефиниции с главни букви имат следното значение, освен ако в текста
не е посочено друго:
kehlibareno.com e онлайн магазин на Стайл нет ООД или Ние.

Продукт означава всеки артикул, предлаган от kehlibareno.com
Потребител или Вие е всяко физическо лице, което използва настоящата уеб страница.
I. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ
1. Условиe за ползване на уеб страницата и закупуване на Продуктите,
предлагани от Стайл нет ООД е приемане на Общите условия на Стайл нет ООД (Общи условия).
Общите условия са приложими от момента, в които отворите настоящата уеб страница и се
прилагат по отношение на всички Продукти, предлагани от Стайл нет ООД, включително и
при покупки по телефона. Чрез достъпа си и използването на страницата, по
какъвто й да е начин Вие изразявате своето съгласие, че приемате Общите условия
и между Вас и Стайл нет ООД възникват договорни отношения. Поради което е важно
да ги прочетете внимателно и в случай, че не сте съгласни с тях,
моля да преустановите използването на страницата и нашите услуги незабавно.
В случай, че имате въпроси относно Общите условия моля да се свържете с нас на
следния електронен адрес [email protected].
2. Настоящата уеб страница може да съдържа линкове към други уеб страници.
Настоящите общи условия не се прилагат за тези уеб страници и порaди това Ви
съветваме, когато използвате тези уеб страници да се запознаете с техните общи условия.
3. Цялото съдържанието и информацията в този уеб сайт (включително и без
ограничение на цените и наличността на Продукти), са собственост на Стайл нет ООД.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И Стайл нет ООД
1. Закупуване на Продукти от уеб страницата може да се извършва само от лица, които са
навършили 18 години и не са поставени под пълно или ограничено запрещение.
Потребителят потвърждава, че е дееспособен съгласно действащото българско
законодателство и не са налице пречки да поема договорни задължения.
2. Потребителят носи пълна финансова отговорност за заплащането на цената на
закупените Продукти и разходите произтичащи от закупуването и доставката на
предлаганите на уеб-страницата Продукти.
3. Потребителят се задължава, че ще ползва настоящата уеб страница по начин
съответстващ на Общите условия и действащото законодателство в Република България, и
избягващ на каквито и да било противозаконни действия. Ако в резултат на използването
на уеб страницата или закупуването на Продукти се причинят вреди на Стайл нет ООД, нейни
служители, доставчици и/или партнъори отговорността за поправянето им е за сметка на
Потребителя.
4. Потребителят няма право да закупува Продукти под фалшиво или чуждо име. За
установени такива действия или подозрения за извършване на действия забранени от
действащото законодателсто, Стайл нет ООД незабавно ще сезира компетентните органи.
5. Потребителят носи пълна отговорност за посочените от него данни в потребителския си
профил.
6. Стайл нет ООД полага грижата на добър търговец да осигури публикуване на актуална и
вярна информация. Ако установите, че е публикувана невярна информация, моля свържете
се с нас незабавно.
7. Стайл нет ООД непрекъснато преглежда Продуктите, които са налични на уеб страницата,
така че спецификации или промени в дизайна са възможни по всяко време. Стайл нет ООД
полaга грижата на добър търговец да обновяваме информацията на уеб сайта, но даваната
информация и спецификации са само за информация на Потребителя и могат да бъдат
променени в последствие без уведомление.
8. Стайл нет ООД се опитва да осигури, че снимките на Продуктите на уеб страницата са
възможно най-точни, но са възможни известни различия в цветовете и материята между
Продуктите на снимката и самите Продукти.

III. ЦЕНИ
1. Посочените цени на Продуктите са в лева и не включват цената за
доставката и таксата за наложен платеж, които ще бъдат посочени по време на извършване
на поръчката.
2. Крайната цена се заплаща в момента на доставката на куриера.

IV. ДОСТАВКА
1. Стайл нет ООД ще положи грижата на добър търговец да Ви изпрати поръчаните Продукти по
куриер в срок до 3 работни дни от потвърждението на поръчката. Стайл нет ООД не носи
отговорност за закъснени доставки, по причини, извън контрола на дружеството включително, но
не само закъснения причинени от куриерската компания.
В случай, че изпращането не може да бъде направено до 3 работни дни, ще Ви уведомим
по телефона.
2. Продуктите ще бъдат доставени на адреса за доставка, посочен от Потребителя.
Стайл нет ООД не носи отговорност, ако посочения адрес е грешен или непълен. В случай, че са налице
допълнителни разходи, те ще бъдат за сметка на Потребителя.
3. Препоръчваме Ви, когато получавате Продуктите да проверите дали всички Продукти са
доставени и са в добро състояние. В случай на липси или дефекти моля направете
необходимото отбелязване в товарителницата.

V. ПЛАЩАНЕ

  1. При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги, Потребителят се задължава да плати в момента на доставката на kehlibareno.com или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.
  2. При плащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на kehlibareno.com и едва след като плащането бъде потвърдено се доставят поръчаните стоки и услуги.

VI. ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ
1. В случай, че решите да върнете поръчаните Продукти моля да имате предвид, че
продуктите трябва да са в добро състояние, да не са използвани и да са в оригиналната си
опаковка. Стайл нет ООД си запазва правото да откаже връщането на продукти, които не
съответстват на посочените по-горе условия.
2. Стайл нет ООД Ви съветва да върнете продуктите по куриер с обратна разписка или по друг
начин, който да доказва, че стоките са върнати. Стайл нет ООД не носи отговорност, в случай че
продуктите бъдат загубени или повредени по време на връщането им. Всички разноски по
връщане на продуктите са за сметка на Потребителя с изключение на случаите, когато
стоките са дефектни. Отговорност на Потребителя е да избере най-подходящия начин за
връщане на продуктите.
3. Продуктите могат да бъдат връщани само в 7-дневен срок от получаването им от
Потребителя, и при условия че
3.1 Продуктите са дефектни;
3.2 Поръчаният размер не съответства на размера, който Ви е необходим;
3.3 Получилите сте продукт, различен от поръчания.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
1. Потребителят се съгласява да предостави лични данни на Стайл нет ООД във връзка с
поръчката на продукти. Потребителят дава съгласие за тяхното съхраняване и обработване
в базата на дружеството.
2. Потребителят се съгласява Стайл нет ООД да предоставя личните му данни на куриера, който
ще достави съответните продукти.
3. Потребителят трябва да въведе личните данни, необходими за успешното извършване на
поръчка на Продукти. Въведената информация трябва да съдържа собствено и фамилно име, адрес
за доставка, електронна поща, телефон за връзка.
4. Предоставените лични данни са защитени и служат изключително и само за употреба от
Стайл нет ООД с цел маркетингов анализ и по-добро разбиране на потребности на
Потребителите и съответно подобряване на качеството на предлаганото обслужване.
5. Стайл нет ООД е длъжен да не разкрива личните данни на Потребителят на трети лица.
Предоставяне и достъп до тези данни може да има само в случаите,
когато Стайл нет ООД е нормативно задължен да предостави данните на съответните публични
органи и организации или му е надлежно изискана от такива органи по съответния ред;
когато потребителят е дал изрично съгласието си за разкриване на данните на конкретното
трето лице; или при други предвидени в Закона за защита на личните данни случаи.
6. Стайл нет ООД не носи отговорност, ако Потребителят сам е оповестил публично личните си
данни на трети лица.
7. Потребителят има право на достъп и на поправка на личните си данни, обработвани от
Стайл нет ООД, включително да иска изтриването и актуализирането им, да забрани
представянето им на трети лица и др., при условията и по реда на глава VII от Закона за
защита на личните данни.
8. Стайл нет ООД ще информира своевременно Потребителите на уеб сайта за нови продукти,
отстъпки и промоции, рекламни кампании предлагани на сайта. Тази информация ще се
счита за поръчана от Потребителя търговска информация. Потребителят може по всяко
време да се откаже от опцията за получаване на търговска информация с изпращане на
електронно съобщение с текст 'отказ' до [email protected].

VIII. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
1.Стайл нет ООД не носи отговорност за щети, в резултат на форсмажорни обстоятелства и/или
обстоятелства извън контрола на Стайл нет ООД.
2. Отговорността на Стайл нет ООД за вреди не може да надвишава стойността на поръчаните и
заплатени Продукти.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Всички неуредени от настоящите Общи условия отношения ще се регулират от
материалното право на Република България. Компетентен да разглежда възникналите
спорове е компетентния съд в гр. София.
2. В случай, че някоя от разпоредба от настоящите Общи условия бъде обявена от съдебен
или друг компетентен орган за недействителна, останалите разпоредби запазват действието
си.
3. Стайл нет ООД си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да променя
Обшите условия, без да възниква задължение да Ви уведомява за настъпилите изменения.
Ако продължите да използвате страницата Стайл нет ООД счита, че сте се запознали с
измененията и сте ги приели.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  

Стайл нет ООД е Администратор на лични данни, вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри".
Личните ви данни, попълнени в сайта са необходими за обработка на вашата поръчка.
Данните Ви могат да бъдат предоставени на куриерските фирми осъществяващи доставката.


Доставка в рамките на 1-2 работни дни

Oxygen Icon Box

100% естествен кехлибар

Oxygen Icon Box

Преглед и тест при доставка

chevron-down